הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: קבוצות ומספרים, 68020.1.1
שם המרצה: סג"ל אורית
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנט יבין את תורת הקבוצות. מהו הייחוד בחיתוך ואיחוד בין קבוצות, ירחיב את ידיעותיו המתמטיות כגון: ריבוע קסם בגודל 3*3 ו4*4.
הסטודנט יקבל כלים דידקטיים להגשת חומר זה לילדי הגן ותלמידי בית ספר יסודי.
תיאור הקורס: הרחבת הידע המתמטי של הסטודנט בנושא יחסים מתמטיים בין קבוצות שונות. הבנת 'סודות' הספרות.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 איחוד וחיתוך בין קבוצות
2 הכלה וזרות בין קבוצות
3 ריבועי קסם בכמה גדלים
4 סדרות
5 דגמים
חובות הסטודנט בקורס: השתתפות פעילה בשיעורים, הגשת בחנים, הכנת מפגש או מעבר הקשור בתורת הקבוצות.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 10%
השתתפות פעילה 10%
בחנים 80%
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה חובה
אין
רשימת ביבליוגרפיה רשות
מה בא אחרי? מתמטיקה של דגמים בגן הילדים
By: Karen Economopoulos
From: Teaching Chidren Mathematics, December 1998