הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: למודי א ב - סוגיות נבחרות בהוראת הקריאה, 68037.1.1
שם המרצה: חדד דבורה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: התנסות מעשית
מטרות / תוצרי למידה: מטרות הקורס/ תוצרי למידה
הסטודנטית תיחשף לסוגיות מרכזיות המאפיינות את שלב החינוך וההוראה בכיתות היסוד באמצעות בעקבות קריאת מאמרים וביצוע מטלות. כמו- כן תרכוש כילים לזהות סוגיות בוערות ולהציע דרכי פתרון . בנוסף תגבש "אני מאמין" דידקטי- פדגוגי באמצעות הבנת הקשר בין התיאוריה למעשה ומתן דוגמאות לכך במהלך הקורס .
תיאור הקורס: הקורס דן בסוגיות מרכזיות המאפיינות את תהליכי החינוך וההוראה במעבר מן הגן לכיתה א ובכיתות א- ב . הדיון מלווה במקורות תיאורטיים ובהצעות מעשיות ,כמו גם בדרכי התייחסות, תוך הדגמות מן ההתנסות המעשית וחיזוק הזיקה בין התיאוריה למעשה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הסתגלות לגן ולבית הספר
2 מוכנות לבית הספר
3 משמעת ואקלים מיטבי בכיתה
4 בית הספר וההורים
5 כתיבה בעידן המחשב
6 המשוב בהוראה
7 טכנולוגיה וחינוך
8 ענישה
9 הערכת הישגים
10 אודות המושג למידה
11 שונות בין הלומדים
12 אמפתיה בחינוך
13 שיעורי בית
14 חינוך לערכים
15 למידה משמעותית
16 למידה משמעותית
17 שיח וסוגה בכיתה
18 עיצוב סביבת הלמידה
חובות הסטודנט בקורס: ביצוע מטלה שבועית מקוונת ושליחתה למייל של המרצה : סיכום מאמר ; מענה על שאלות בעקבות קריא מאמר ; צפייה בסרטון וניתוח ; עריכת תצפית וניתוחה ; מתן דוגמאות מההתנסות המעשית לקשר בין תיאוריה ומעשה. ללא ביצוע כל המטלות והגשתן בזמן לא יינתן ציון בקורס .
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 100%
רשימה ביבליוגרפית:
. ברינבוים, מ' ( 1997). חלופות בהערכת הישגים. תל- אביב, רמות.
2. גורביץ, ב' , "ילדתי, מה למדת היום? הרהורים על מושג הלמידה ", קשר- עין, 290 (2019), עמ' 33-32.
3. גלילי, ת', "מתי ייפול העיפרון", שיעור חופשי, 120 ( 2016), עמ' 15- 13.
4. גליק, ב',"יש הורים שרוצים לדלג על השנה האחרונה בגן- וזו טעות",שיעור חופשי, 128 (2019),עמ' 14.
5. חטיבה, נ' (2003). תהליכי הוראה בכיתה . תל אביב, ההוצאה האקדמית לפיתוח סגל הוראה, עמ' 276-273.
6. מור, א',"מה עושים עם שיעורי הבית", הד החינוך ( דצמבר, 2013), תל- אביב , הסתדרות המורים, עמ' 110-108.
7. מינקוביץ, א' (1966), "המחשה והפשטה בהוראה", מגמות, יד, ירושלים , מכון סאלד, עמ' 198-171.
8. נוי, ב' (2014). של מי הילד הזה ? על יחסי הורים עם בית הספר של ילדיהם. תל- אביב, מופ"ת.
9. סלומון, ג'( 2000). טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע. תל- אביב, זמורה –ביתן.
10. פרג'ון- קדוש ד' ; חדד ד' (2002)," הסתגלות בגיל הרך- רקע , קשיים ומשאבי התמודדות ", הגיגי גבעה , 10 , גבעת ושינגטון, עמ' 149-139.
9. רחמים, ר' , "אי ציות וחוסר משמעת בקרב בני נוער", קשר – עין, 281 (2018), עמ' 43-42.
10. שרף, ר' , "ללמוד לכתוב בעידן המחשב", שיעור חופשי, 128 (2019), עמ' 28.
11 . שפטייה , ל' (2003). מוכנות לבית הספר- היבטים תיאורטיים ומעשיים. קריית ביאליק, אח, עמ' 25-13.
12. שמיר, נ' (1996), לקראת התנסות בהוראה, תל- אביב, מופ"ת , עמ' 48-46.
13. שפירא, י' , "ענישה מתקנת",הד החינוך, מאי- אפריל 2002, תל- אביב, הסתדרות המורים, עמ' 24-
14. תנעמי , ז' (2003). המשפחה ועולם החינוך . קריית אונו, מכון מש"ה, עמ' 59-44; 74-6.קריאת רשות
1. למפרט, ח' (2013). ילדים חסרי ערך. על מחירי החינוך ההישגי. תל- אביב, מופ"ת .
2. קניאל , ש' (2013) . אמפתיה בחינוך- חינוך באהבה. תל- אביב, מופ"ת .
3. רוזנטל א' (תשע"ו-ז),"בחינת הבשלות לעלייה לכיתה א' על היבטיה השונים", מחקרי גבעה , ד, מכלל גבעת ושינגטון , עמ' 156-149.
4. תנעמי, ז ' (2003) . המשפחה ועולם החינוך. קריית אונו, מכון מש"ה.