הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סדנא דידקטית א ב, 68042.1.1
שם המרצה: אחיטוב רבקה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: קורס הוראת הקריאה

קורס ניקוד
קורס אוריינות עבודה בסביבה ממוחשבת
קורס אוריינות הכתב והשיח
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנטית תחדד שליטתה במושגי יסוד בהוראת הקריאה והכתיבה, דגש על דיוק.
2.   הסטודנטית תכיר את תפקיד המורה, מבנה וצוות ביה"ס, ומשמעות עבודת צוות.
3.   הסטודנטית תגבש עמדה חינוכית ותכשיר את עצמה לתפקיד מחנכת תוך בירור והפנמת נושא האתיקה המקצועית והדיוקן הרצוי של המחנך הדתי.
4.   הסטודנטית תטפח כישורי הוראה עדכניים.
5.   הסטודנטית תפתח עמדות חיוביות כלפי הלומדים, ומודעות למאפייניהם השונים, שיבואו לידי ביטוי בתגובותיה לאירועים המתרחשים בעבודה המעשית.
6.   הסטודנטית תטפח יכולת רפלקטיבית כאמצעי לשיפור וייעול תהליכי הוראה ולמידה.
7.   הסטודנטית תרכוש כלים מגוונים לניהול כיתה ולהתמודדות עם סוגיות שונות המתעוררות ובכללן, גיבוש כיתה, אקלים כיתה, והתמודדות עם בעיות משמעת).
תיאור הקורס: השיעור יתנהל בשיטת הוראה התנסותית ולמידה אקטיבית, ויכללו הרצאות, דיונים, הפעלות,
למידת עמיתים, צפייה בסרטי ווידיאו וניתוחם.
הסמינר הדידקטי הינו אחד ממרכיביה של ההדרכה הפדגוגית, המורכבת משיעורים המתקיימים במכללה במסגרת, ומהתנסות מעשית בבתי-הספר (אימוני הוראה). חלק מהמטרות, מהנושאים ומהמטלות זהים לשיעור ולהתנסות, וחלקם ייחודיים לכל מרכיב. בשיעורי ההדרכה ובהתנסות המדריך הפדגוגי הוא המנחה, המרצה והמלווה.
הערות:
•   תכנית הלימודים, בסדנא הדידקטי א'-ב' נבנית בראשיתה ע"י המרצה. עם זאת ניתן מקום לשיתוף הלומדות, תוך הענות לצרכים שלהם. לפיכך התכנית המתוכננת גמישה וניתנת לשינויים בהתאם לצרכים של הסטודנטיות ובקשתן.
•   מתוקף היותו מסגרת המלווה את עבודה המעשית של שנה ג'. ניתנת אפשרות בקורס לתלמידה לחלוק את התנסותה והרגשות המלווים בהתמודדות עם כיתה. כמו כן במהלך הקורס מתקיים דיון יזום של המנחה בנושאים הקשורים למפגש ראשון של תלמידה עם המערכת החינוכית, והדרכה למשימות המוטלות על התלמידות בכיתתן.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 היכרות עם בי"ס- מבנה, צוות, קשרי גומלין.
2 היכרות עם מבנה השיעור הבסיסי (פתיחה, גוף וסיום;
3 כתיבת מערך שיעור כולל מטרות, דרכי הפעלת תלמידים ושיקול דעת דידקטי.
4 סוגי מטרות, ניסוח מטרות כלליות ואופרטיביות
5 מושגי יסוד בהוראת הקריאה והכתיבה, דגש על דיוק.
6 סוגי פעילויות שונים בשיעור
7 שילוב עזרי הוראה והתאמתם למטרות ההוראה ולמאפייני התלמידים.
8 מודעות המורה ותפקודה בסוגיות הקשורות לעולמו של התלמיד
9 התמודדות עם משמעת בכתה
10 המורה בראשית דרכה- מרצה אורחת: מורה בגיה"ר בוגרת החוג המשמשת כמורה מובילה בתחום.
חובות הסטודנט בקורס: הגשת התרגילים הינה חובה ובלעדיה לא יינתן ציון לקורס. חלק מהתרגילים הינם חובה, תינתן בחירה לגבי שאר התרגילים. בתאם להספק בקורס חובה להגיש לפחות 9 מתוך 11 המטלות (או 7 מתוך 9).
השתתפות פעילה בשיעור, בתרגילים, הצגת נושא בפני הכיתה הינה חלק מהחובות בקורס.
בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מידי שיעור.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תלקיט 20%
תרגילים 40%
השתתפות פעילה 40%
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה חובה
תכנית הוראה להטמעת יעדי עברית (חינוך לשוני) בכיתות א'- ב' - משרד החינוך
cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8BEACADF.../HatmaaAB.pdf

שובל, א. (2005). ארגז כלים: התחלה חדשה. הד החינוך, יולי - אוגוסט , ע' 1-18
רשימת ביבליוגרפיה רשות
עמנואל, ד' (2003). טיפוח לומד בעל הכוונה עצמית: פדגוגיה של ספרות מקרים. תל אביב: מכון מופ"ת ומשרד החינוך מחוז מרכז.

כץ, פ., זילברשטיין, מ. (2002). אירועי הדרכה ואירועי הוראה: פדגוגיה של ספרות מקרים בהכשרת מורים, מכון מופ"ת.

אבן, י. (2005). איך מונעים התנהגות שלילית ומחזירים זמן אבוד להוראה, הד החינוך, ינואר, עמ' 18-27  
יריב, א. (1999). שקט בכתה בקשה, מדריך לטיפול בבעיות משמעת ואלימות, רכס: אבן יהודה
פריד, נ. (1996). משמעת בכיתה, גורמים, תוצאות וטיפול, מורשתנו, י'.
שרן ש., ושחר ח' (תש"ן) ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך, ירושלים-ת"א
שרן, ש. שרן, י. (1977) הוראה בקבוצות קטנות ,הוצאת שוקן :ת"א
רנד, י. (1992). הוראה רפלקטיבית: תורה היא ולימוד היא צריכה. בתוך: זילברשטיין, מ (עורך).
- זילברשטיין, מ., בן פרץ, מ. וזיו, ש. (1999). רפלקציה בהוראה, ציר מרכזי בהתפתחות המורה. מכון מופת.
- ריץ, י. בן ארי, ר.(1994),שיטות הוראה לכיתה הטרוגנית ,רכס: ת"א
מכון מופת ( תשנ"ה) , שיטות הוראה חלופיות בהכשרת מורים מכון תל-אביב: תל-אביב.
בלאו, א' (2011). להיות מורה חכם ב"כיתה חכמה": הערכת התפתחות מקצועית של עובדי הוראה