הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סדנא דידקטית, 68038.1.1
שם המרצה: שוורץ חנה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: מטרות: ללמוד להגיש סיפור לילדים בליווי אמצעי המחשה ועקרונות להכנת האמצעים. בניית מוקד יצירה בגן והגשת חומרי יצירה, הפעלת מוקד היצירה. כתיבת מטרות למידה ובניית פעילות בקבוצה ובמליאה.
תוצרי למידה: הסטודנטית תדע כיצד לקרוא סיפור בגן וכיצד ללוות את הסיפור באמצעי המחשה.
הסטודנטית תדע את חשיבות היצירה בגן ואת יתרונות היצירה החופשית.
הסטודנטית תלמד חשיבה מוכוונת מטרה ותתכנן למידה תואמת למטרותיה.
הסטודנטית תלמד דרכי הוראה מגוונות.
הסטודנטית תדע לתכנן פעילות בקבוצה ופעילות במליאה.
תיאור הקורס: הסטודנטית תיחשף לחשיבות הספר והסיפור בגיל הרך, תלמד להגיש סיפור בליוי אמצעי המחשה וכיצד להרחיב את הסיפור ללמידה רגשית ואוריינית. הסטודנטית תיחשף לעולם היצירה החופשית והמכוונת, הסטודנטית תלמד להציב מטרות למידה ובהתאם למטרות תבנה את הפעילות.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 יצירה * 1. לוין, ג. (1989). שולחן המצרפים, גן אחר, הוצאת אח, עמ' 135 – 150.
2 ספר, סיפור ואמצעי המחשה * 1. קיטה, ב. (2004). לפני, בזמן, ואחרי – פעילויות להבנת הסיפור. הד הגן, חוברת ב', עמ' 30 – 37.
3 עבודה בקבוצה קטנה, מפגש מליאה בגן . משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם יסודי (2010). עשיה חינוכית בגן הילדים, קווים מנחים לצוות החינוכי. נספח מס' 4: אסטרטגיה להוראה – למידה בקבוצה קטנה של ילדים, עמ' 45 – 53.
4 גיבוש מטרות, כתיבת מטרות . משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם יסודי (2010). עשיה חינוכית בגן הילדים, קווים מנחים לצוות החינוכי. נספח מס' 4: אסטרטגיה להוראה – למידה בקבוצה קטנה של ילדים, עמ' 45 – 53.
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות בשיעורים, השתתפות פעילה בשיעורים, הגשת תרגילים, הצגת סיפור/ יצירה/ עבודה בקבוצה בפני הכיתה, תרגיל בכתיבת עבודה בקבוצה.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה
תרגילים
השתתפות פעילה
רשימה ביבליוגרפית:
* 1. לוין, ג. (1989). שולחן המצרפים, גן אחר, הוצאת אח, עמ' 135 – 150.
* 2. לוין, ג. (1989). הגשת החומרים, גן אחר, הוצאת אח, עמ' 151 – 159.
* 3. משרד החינוך המינהל הפדגוגי, אגף א' לחינוך קדם יסודי (2014). לקראת חינוך מיטבי בגן הילדים, בתוך פרק 4- טיפוח כישורים במסגרת הגן: פיתוח אומנויות עמ' 39 – 41.
1.   https://www.youtube.com/watch?v=R3TSfxpTKqc
2.   https://www.youtube.com/watch?v=yCkJLONIwZwלספר סיפור
* 1. קיטה, ב. (2004). לפני, בזמן, ואחרי – פעילויות להבנת הסיפור. הד הגן, חוברת ב', עמ' 30 – 37.
* 2. טל, ק. ( 2010) הבנת הנקרא- המודל התיאורטי של סייפ, הד הגן חוברת ב' עמ' 6 – 12.
* 3. שכטר, ט. (2010) פינת ספר או ספריית הגן, הד הגן חוברת ב' עמ' 32 – 37.
1.   https://www.youtube.com/watch?v=vBiMF0wRTgI
2.   https://www.youtube.com/watch?v=ef4h9QOaSkw
3.   https://www.youtube.com/watch?v=I7JSh4GSCAk
4.   https://www.youtube.com/watch?v=h0QUssi7GfI
5.   https://www.youtube.com/watch?v=6HgqLwbEero
6.   https://www.youtube.com/watch?v=_WaZRgGNOyI
7.   https://www.youtube.com/watch?v=punsPUbxgcI


עבודה בקבוצה קטנה, מפגש מליאה בגן

•   1. משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם יסודי (2010). עשיה חינוכית בגן הילדים, קווים מנחים לצוות החינוכי. נספח מס' 4: אסטרטגיה להוראה – למידה בקבוצה קטנה של ילדים, עמ' 45 – 53.
2.   ברנדט, ר. (2000). למידה רבת עוצמה, מתוך: חינוך החשיבה. עמ' 1 – 29.
3.   סלומון, ג. (2014). למידה משמעותית היא עניין אישי. הד החינוך גיליון 4, עמ' 36 – 37.
4.   נסים, ר. (1992). בשבילי הגן, ספר א', הוצאה לאור משרד החינוך והתרבות, עמ' 41 - .48


גיבוש מטרות, כתיבת מטרות
3.   פסיג, ד. (2000). טקסונומיה של מטרות הוראה בתוך: מיומנויות וכישורי למידה עתידיים, אוניברסיטת בר אילן.
4.   האוניברסיטה הפתוחה, תכנון ופיתוח תכניות לימודים, יחידות 1 – 2.