הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ניקוד לגיל הרך, 68013.1.1
שם המרצה: דלמניאן נגה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטיות תרכושנה "ארגז כלים" לשוני שיאפשר להן להקנות שפה עשירה ותקנית לילדי ישראל.
הן תשלוטנה בחוקי הניקוד, ותהינה בעלות ידע לשוני ומבט-על כללי על השפה העברית.
הן תדענה להשתמש בצורות התקינות בעברית בכללי המלא, בשם המספר ובפיסוק.
תיאור הקורס: הקורס יכלול הוראה פרונטלית בשילוב מצגות ותרגול של כללי הניקוד בעברית. בכל שיעור יילמד נושא ויתורגל, ויחולק תרגיל להכנה בבית בנושא השיעור.
חלקו האחרון של הקורס, העוסק בידע לשוני, יחולק לשלוש יחידות מקוונות ללמידה עצמית ב-moodle.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 היכרות ומבוא; עיצורים ותנועות
2 מפיק; ההברה והטעם
3 חוק ניקוד ההברות
4 חריגי חוק ניקוד ההברות סמג"ד
5 חריגי חוק ניקוד ההברות פ"ג
6 פתח גנוב
7 שוואים
8 שוואים
9 סמיכות ושווא מרחף
10 דגשים
11 דגשים
12 ניקוד עיצורים גרוניים; הנמכת תנועה
13 חטפים
14 ניקוד אותיות השימוש
15 ניקוד הפועל
16 יחידת הוראה מתוקשבת – כללי הכתיב חסר הניקוד
17 יחידת הוראה מתוקשבת – שם המספר ומילות היחס
18 יחידת הוראה מתוקשבת - פיסוק
חובות הסטודנט בקורס: 1.   נוכחות בשיעורים כנדרש בתקנון והשתתפות פעילה.
2.   הגשת תרגילים – התרגילים יוגשו מדי שבוע, בכתב יד בלבד. הגשת התרגילים היא תנאי להיבחן.
3.   לאורך הסמסטר יתקיימו שני מבדקים.
4.   יתקיים מבחן בכל סמסטר
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים סמסטר א 10%
בחנים סמסטר ב 15%
מבדקים סמסטר ב 28%
מבחן סמסטר א 40%
תרגילים סמסטר ב 7%
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפית – קריאת רשות
ארנן ע', דקדוק הפה והאוזן: לתלמיד, השם הנפרד וניקודו, השם הנפרד, המילה והפועל, מהדורה מתוקנת, תל אביב: ברונפמן 1973.
אביעוז ח' ור' משיח, שיעורים ביסודות הלשון ובתורת הניקוד, מהדורת ניסוי, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן תשס"ד.
בלאו י', דקדוק עברי שיטתי, ירושלים: המכון העברי להשכלה בכתב תש"ל.
נצר נ', הניקוד הלכה למעשה, תל אביב: מסדה 1970.