הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ניצני אורינות, 68057.1.1
שם המרצה: צוברי רחל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הכרת גישות שונות לאוריינות וההשתמעויות שלהן לעבודה בשדה.
הכרת מושגי יסוד בתחום ופיתוח היכולת לתרגמם לעבודה בשדה.
תיאור הקורס: הקורס בנוי מלמידה מגוונת תוך לימוד פרונטאלי המשלב עזרים לימודיים(לדוגמא: קריאת מאמר, שימוש בסרטונים המותאמים לנלמד, הבאת מוצגים להמחשת הרציונל) ניהול דיון (לעיתים בקבוצות) וסיכום במליאה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 . התהליכים ההתפתחותיים בגיל הרך באוריינטציה לתחום האוריינות והמעבר מן הדיבור לכתיבה
2 הסביבה הלימודית: מאפיינים של סביבה אוריינית המאפשרת למידה אוריינית.
3 אירועים והתרחשויות בגן המזמנות פעילות אוריינית.
4 היבטים מטה-קוגניטיביים ומטה-לשוניים: מודעות מורפולוגית, מודעות פונולוגית ופעילויות לפיתוח המודעות הפונולוגית ככלי למוכנות לקראת כתיבה וקריאה.
5 תרומתם של טקסטים גראפיים לא מילוליים להתפתחות האוריינית בכלל ובשלבים המוקדמים בפרט.
6 השימוש במילון בגן ותרומתו לפיתוח מיומנות אוריינית.
7 למידה אינטגרטיבית: התכללות האוריינות בתחומי הגן השונים. (בתחומי המדע, אומנות, חשבון וכדומה)
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעור וביצוע מטלות בגן.
קריאת מאמרים בנושא תוך התייחסות לשאלות מכוונות
הצגת פעילויות שנעשו בגן על בסיס הנלמד בשיעור
הגשת עבודה מסכמת שתעסוק בניתוח תהליכי הלמידה שהובחנו אצל הילדים איתם עבדו הסטודנטיות לאורך הסמסטר ובהפקת לקחים מהפעילות. יש לשלב חומר ביבליוגרפי בכתיבת העבודה.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה
רשימה ביבליוגרפית:
1.   בלום-קולקה, ש. וויצמן, א. (2002) (עורכות) ילדים מדברים: אוריינות שיח בסוגיות של השפה הדבורה. המכללה לחינוך ע"ש קיי ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
2.   דונלדסון , מ. (1984 ) חשיבתם של ילדים - ספריית פועלים.
3.   פלד, נ. (1996) מדיבור לכתיבה. ירושלים: כרמל; המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין.
4.   תובל, ח. (1997) מתכללים בירושלים. מנח"י.

5.   Barton, D. (1994) Literacy. An Introduction to the Ecology of Written Language. Oxford: Blackwell.
Brown Collins & Duguid (1989). Brown, J.S., Collins, A. & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. Educational