הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: משאבי למידה, 68018.1.1
שם המרצה: רוס שרה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: . הסטודנטית תגיע להבנת הצורך בשילוב המדיה, תוך התמודדות עם קשיים ערכיים ומעשיים העולים משילוב זה.
הסטודנטית תכיר את תפקידם של עזרי הוראה ולמידה בגן ובכתות א-ב.
הסטודנטית תלמד להפעיל שיקולי דעת וביקורת מקצועית בהכנת עזרי הוראה ולמידה לילד, בהתאם לגילו והתפתחותו.
הסטודנטית תתוודע לחשיבות שבהנחיית תלמידים בפעילויות בעזרת מדיה ולחשיבות יצירת אקלים מעורר יצירתיות ומתן משוב בונה.
הסטודנטית תפתח את יכולותיה להיעזר במשאבי למידה גם במצבים שגרתיים וגם במצבים מאתגרים.
הסטודנטית תתנסה בפיתוח פעילות יצירתית, בה משולבת מדיה אחת לפחות.
תיאור הקורס: במהלך הקורס, לצד לימוד תיאורטי-דידקטי, נכיר משאבי למידה ונלמד על אופן שימושם.
  חלק מהשיעורים יילמדו פרונטלי וחלקם בקבוצות בסדנאות.
  נתחיל בהבנת הצורך בשילוב מדיה במערכת החינוך, תוך התמודדות עם קשיים ערכיים ומעשיים העולים משילוב זה. נעסוק בתרומה של השימוש באמצעי העזר והסטודנטיות תתניסנה בפיתוח פעילויות יצירתיות שבהן משולבים משאבי למידה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא
2 רקע תיאורטי ללמידה במציאות משתנה
3 ההתפתחויות ההיסטוריות בנושא שילוב העזרים בהוראה ובלמידה
4 המחשה והפשטה
5 הבנת הצורך בשילוב המדיה תוך התמודדות עם קשיים ערכיים ומעשיים העולים משילוב זה.
6 התמונה בהוראה,סוגי תמונות, מטרות שונות לשימוש בתמונות, שיקולי דעת הקובעים את סיג התמונה ודרכי חשיפתה לתלמידים דרכים לשילוב התמונה בלמידה
7 הסרט הלימודי, מצגות וקבצי שמע,שיקולי דעת ודרכים לשילובם בעבודה החינוכית, התייחסות לדילמות ואופן השימוש המיטבי בהם  
8 פיתוח חומרי למידה בקבוצות קטנות  
9 הצגת היישומים, הערכת תוצרים וסיכום
חובות הסטודנט בקורס: •   השתתפות פעילה.
•   תרגילים במהלך הקורס.              
•   הכנת עזרי למידה: יצירה אישית בשילוב האמצעים במסגרת התהליך הלימודי     בגיל הרך
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100%
רשימה ביבליוגרפית:
1.   אגם, ר' (1990). ארגון ועיצוב חומרים חזותיים בסביבה החינוכית. מתוך דפים 11, עמ' 91-98, תל אביב: מכון מופ"ת.
2.   אמיד, י' (2002). אמצעים חזותיים בלימוד תורה שבעל פה. מתוך מים מדליו 13, עמ' 57-89.
3.   ארמסטרונג, ת' (1996). אינטליגנציות מרובות בכתה, עמ' 48-96 ו 158-165, ירושלים: משרד החינוך, מכון ברנקו-וייס.
4.   בארט, מ' (1988). הדימוי ותהליך ההפשטה. הד הגן נ"ב, 15-8.
5.   גולדבלט, נ' (2006). תהליכים רגשיים המתעוררים בעקבות השמעת היצירה הספרותית. הד הגן 70 (4), עמ' 86-88.
6.   *חוברה, י' (1992). הטלוויזיה לעומת אמצעי תקשורת אחרים. הד הגן. נ"ו, 271-266.
7.   *חוברה, י' (1994). חויית צפייה בטלוויזיה: עיבודה במדרש תמונה. חד הגן. נ"ח, 386-381.
8.   יובל, נ' (1999). תמונה אחת שווה אלף מילים, האומנם? הד הגן ס"ד (1) 45-37.
9.   *לבציון, ת' (1994). מולטימדיה. מרכז יובילר, ירושלים: האוניברסיטה העברית.
10.   *מרכוס, א' (1985) (עורך) לקראת חינוך לצפייה ביקורתית בישראל. בתוך: ילדים וטלוויזיה, חינוך לצפייה ביקורתית, אנתלוגיה עמ' 178-186, ירושלים: משרד החינוך והתרבות, בי"ס לעובדי הוראה בכירים.
11.   *משאט פניני, מ' (1992). התמונה כאמצעי דידקטי. בתוך: מבט לחינוך הקדם יסודי 3, עמ' 55-60.
12.   *נחמני, ר' (תשנ"ב). מרכזוני פעילות לגיל הצעיר, ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית.
13.   סלע, ע' (2003). מוסיקה שבאה בחשבון, מתמטיקה והקשר המוסיקלי. הד הגן 68 (2), עמ' 74-87.
14.   סלומון, ג' (2000). טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע. חיפה: אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן.
15.   *פוסטמן, נ' (1996). חשיבה ביקורתית בעידן האלקטרוניקה. מתוך: אסופת מאמרים בחשיבה, ירושלים: משרד החינוך מכון ברנקו-ויס.
16.   *רוקח, ר' (1991) (עורכת) טכנולוגיות חדישות בהוראה. ירושלים: משרד החינוך.
17.   שפלר, ב' (2006). חלומות מוסיקליים. הד הגן 70 (4), עמ' 76-81.
18.   שניידר, א' (1994) (עורך) מאמרים מתורגמים בטכנולוגיה חינוכית לקט 9. ירושלים: משרד החינוך.
19.   שניידר, א' (2002). טכנולוגיה חינוכית כאמצעי הדרכה. הדרכת מורים: אסופת מאמרים 1, עמ' 106-110.
20.   Brown A.L. (1992), Design Experiments: Theoretical and methodological Challenges in Creating Complex Interventions in Classroom settings. In : The Journal of the Learning Sciences 2, pp. 141-178
21.   Gardner H. (1991), The Unschooled mind : How children think and how school should teach, New York, Basic books.
27. Von Glaserfeld E. (1997), Sensory Experience, Abstraction and Teaching, in L.P. Steffe (ed.) Constructivism in Education, Hillsdale N.J. and Hove UK, Lawrence Erlbaum Associates.
28. Perkins D.N. (1991), Technology meets constructivism: Do they make a marriage? In: Educational Technology 31 (5)
29. Rauscher F.H. (1997), Music training causes long-term enhancement of preschool: Study of positive effect of spatial-temporal reasoning, Neurological Research 19, pp.2-9.
30. Salmon G. (1994), Interaction of media, cognition and learning, Hillsdale N.J. and Hove UK, Lawrence Erlbaum Associates.