הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מעגל השנה בגן, 68001.1.1
שם המרצה: צפוני חגית
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.הסטודנטית תכיר שלכל חג תוכן משלו המתבטא במצוות, מנהגים, סמלים,והווי.
2. הסטודנטית תכיר בחשיבותו של ראש חודש להבנת לוח השנה העברי.
3. הסטודנטית תלמד לתכנן ולפתח את נושא השבת כנושא שנתי.
4. הסטודנטית תבין את הקשיים בלימוד חגים בגיל הרך.
5. הסטודנטית תכיר את הגישה האינטגרטיבית בהוראת חגים בגן.
6. הסטודנטית תלמד לתכנן ולעבד נושא חג על פי שיקולי דעת דידקטיים ההולמים את הגיל הרך.
תיאור הקורס: בקורס מעגל השנה בגן נלמד על תכני הזמנים ,החגים והמועדים במעגל השנה על כל היבטיו הפדגוגיים והלימודיים בגיל הרך
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הלוח העברי: היכרות עם המבנה, עונת השנה, משמעות המצוות המנהגים והסמלים
2 הכרת המצוות והתפילות, משמעות סמלי השבת, קדושת השבת, שבתות מיוחדות
3 תפיסת זמן ומושג בגיל הרך
4 נושא אינטגרטיבי: ארגון תוכן ופיתוח נושא.
5 הכרת תוכניות לימודים בנושאי שבת ומועד
6 חשיפה לאמצעי הוראה כמו: שירים, סיפורים ומשחקים.
7 חשיפה לאמצעי הוראה כמו: שירים, סיפורים ומשחקים.
8 פריסה, תכנון,ועיבוד של נושא חג על פי מטרות ושיקול דעת דידקטי
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות והשתתפות פעילה
הגשת עבודה: פריסת נושא חג.
הצגה בכיתה של מהות החג מבחינה היסטורית והלכתית.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה
רשימה ביבליוגרפית:
1. הירש, ש"ר, (תשכ"ו). מעגלי השנה, תל אביב הוצאת נצח.
2. הלוי, ח', קיצור שולחן ערוך "מקור חיים" או מקור חיים השלם.
3. משה"ח-אגף הנוער ומרכז המתנסים (1994). הפעלופדיה. סדרה לפעילויות והפעלות, ירושלים, המחבר.
4. טלשיר, ת, (1993). ספר המשחגים מדריך לתכנון משחקים, תל אביב , אמקור.
5. כי טוב, א, (1978). ספר התודעה כרך א ו-ב ירושלים, דפוס וינפלד.
6. כץ,ש, (1986). יום יום חג, שירים וסיפורים לכל מועד, ירושלים, כתר.
7. משה"ר האגף לתוכ=D7יות לימודים (תשמ"א). לקט חמד- סדרה לבית ספר ממ"ד לימים הנוראים ולשלושת הרגלים, ירושלים, המחבר.
8. ההסתדרות הציונית, המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה, מעיינות – סדרה של ספרות עיון וספרות דידקטית, ירושלים.
9. מרכוס, א, (1990). חג לעם אנתלוגיה של סיפורי עם לחגי ישראל, ירושלים, כתר.
10. (תשנ"ג). תוכניות לימודים, - נקודת מוצא למיקוד למידה משה"ח, המנהל הפדגוגי, ירושלים, האגף לת"ל, חלק א'.
11. משרד החינוך, (1981). לקט חמד לשלוש רגלים, מדריך למורה, ירושלים, תוכניות לימודים.
12. ניסים, ר, (1992). בשבילי הגן תוכניות עבודה לגן הילדים הממלכתי דתי. ירושלים, משרד החינוך והתרבות, מנהל חינוך דתי.
13. פראנק, מ, (1980). סדרת המועדים, ירושלים, יד לאחים ארגון פעילים.
14. פרנקל, א, אפרתי, ח, (1991). חמדת הימים הלכות שבת לתלמיד, חמדת ימים.
15. צדקיהו, ת, (1998). משחק מחשבה על מעגל השנה, ירושלים, משרד החינוך והתרבות, מנהל חינוך דתי.
16. רוזנברג,צ, (ללא ציון שנה). מעגל השנה, בני-ברק, ספריית שרשרת.
17. רשובסקי, ג, שינובר, צ, (ללא ציון שנה). ספר השבת, נחלים, מפות.
18. שפרברג, ד, (1995). מנהגי ישראל מקורות ותולדותם, ירושלים, מוסד הרב קוק.