הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מחקר בגיה"ר, 68044.1.1
שם המרצה: רנלס אסתר
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 3 ש"ש, 6 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ד
דרישות קדם: סיום קורסי שנים א, ב, ג
מטרות / תוצרי למידה: 1.   להבין את שלביו של מחקר מדעי מסורתי: בחירת נושא למחקר, הגדרת שאלת המחקר, ניסוח השערות המחקר, בחירת שיטת המחקר (מדגם, כלי מחקר, מהלך המחקר), ביצוע המחקר תוך כדי איסוף הנתונים, עיבוד נתונים והסקת מסקנות:
2.   לפתח יכולת ניתוח של מאמרים מחקריים בתחום החינוך:
3.   לפתח יכולת לבחור נושא למחקר, להגדיר את שאלת המחקר, לקבוע את סוג המחקר (כמותי/איכותי), להגדיר את אוכלוסיית המחקר, להתאים את כלי המחקר לשאלת המחקר ולהחליט על מהלך המחקר:
4.   להבין את ההבדלים בין מחקר כמותי למחקר איכותי:
5.   לפתח יכולת להסיק מסקנות מנתונים:
6.   להבין את הקשיים העומדים בדרכו של חוקר מתחיל:
7.   להביא באמצעות המחקר האישי לפיתוח סטודנטיות בעלות יכולת למידה עצמית הפעילות בהבניית ידע משמעותי.
8.   לפתח את יכולת החשיבה המטא-קוגניטיבית של הסטודנטיות ואת יכולתן לתעד חשיבה זו בהקשר של ביצוע מחקר כשלב חיובי בהבנת תהליכי חקר והפוטנציאל הטמון בהם.
9.   לפתח את היכולת לעבוד כעצמאי.
10.   להביא לכך שהסטודנטיות יכירו במחקר ככלי חשוב להתפתחותן האישית.
11.   לעורר בסטודנטיות רצון להיות שותפות למחקר ו/או יוזמות של מחקר בגן או בכיתות שבהן תלמדנה.
תיאור הקורס: הסטודנטיות לומדות כיצד לערוך מחקר כמותי ואיכותי.
הסטודנטיות בוחרות שאלת מחקר, וכותבות השערות מחקר.
הסטודנטיות עושות סקירת ספרות.
הסטודנטיות מתכננות מחקר עם הכלים והערכת ממצאים.
הסטודנטיות מבצעות את המחקר- כמותי\ איכותני\ דגם מעורב.
הסטודנטיות מציגות את תוצאות המחקר ועושות ניתוח ממצאים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מהותו של מחקר מדעי.
2 כיצד בוחרים נושא למחקר, התנסות בניסוח שאלת מחקר ובהעלאת השערות המחקר.
3 התנסות בקביעת המשתנים במחקר.
4 שיטת המחקר - כיצד נקבע את המדגם, כלי המחקר ומהלך המחקר.
5 התנסות בקבוצה של קריאה ביקורתית של מאמר בכתב עת מדעי.
6 התנסות בניתוח של מאמרים מחקריים: זיהוי נושא המחקר, שאלת המחקר, המשתנים, השערות המחקר, אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר ומהלך המחקר.
7 השוואה בין מחקר כמותי למחקר איכותי.
8 מחקר פעולה ועקרונותיו.
9 היכרות עם כלי מחקר: שאלונים, ראיונות ותצפיות.
10 סדנאות להגדרת הנושא האישי למחקר, לגיבוש שאלת המחקר האישי, לאיסוף מידע לנושא המבוקש ולהערכת שלבי התכנון של המחקר האישי.
חובות הסטודנט בקורס: 1.   השתתפות פעילה במפגשים.
2.   התמודדות עם מאמרים בתחום.
3.   ניהול יומן אישי לתיעוד הלמידות והשאלות שהתחדשו והתעוררו הן בפגישות בקורס והן תוך כדי עיסוק אישי במחקר, לאחר חודש ראשון ובסוף השנה.
4.   הגשה של תרגיל - השוואה (על פי קריטריונים נתונים) בין שלושה מחקרים שהתפרסמו בכתבי עת בעברית.
5.   תכנון וביצוע של מחקר אישי במסגרת ההוראה בגן או בכיתות בית הספר היסודי.
6.   הצגה של המחקר האישי בפני המליאה 4 פעמים בשנה, כאשר ההצגה האחרונה היא הצגה המסכמת את המחקר (בליווי שקפים, אופציה)
7.   כתיבת עבודת המחקר הכוללת את כל החלקים הבאים: מבוא, ראשי פרקים לסקירת ספרות, סקירת ספרות, השערות, תיאור אוכלוסיה, תיאור כלי, תיאור הערכת ממצאים, תיאור מהלך מחקר, מוגבלויות, הצגת תוצאות, ניתוח תוצאות, מסקנות, השלכות, תקציר, ביבליוגרפיה, נספחים.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודת ב.אד 100%
רשימה ביבליוגרפית:
חובה
1.   אבוהרון, א' (2010). באיזה מידה ישתפרו מיומנויות הבנת הנקרא של תלמידי כיתה ד' בעקבות תכנית שימוש במיומנויות הבנת הנקרא בשיעורי תנ"ך, עבודת ב.אד., מכללה ירושלים.
2.   אביב, בית הספר הווירטואלי הראשון, היחידה ה- 5, כתיבת עבודה במדעי החברה, http://aviv.org.il/unit5/3_1.htm
3.   אלימלך, ב'צ' (2010). באיזה מידה הקמת גינה לימודית והטיפול בה ישפיעו על ילדי טרום חובה עם קשיים התנהגותיים במשמעת עצמית במהלך מפגש ובחצר? עבודת ב.אד., מכללה ירושלים.
4.   גבתון, ד' (2001). מסורות וזרמים במחקר האיכותי תיאוריה המעוגנת בשדה: משמעות תהליך ניתוח הנתונים ובניית התיאוריה במחקר איכותי. בתוך: נ' צבר-בן יהושע (עורכת), (עמ' 227-195). תל-אביב: דביר.
5.   ליפשיץ, ח, נאור, מ' (2001). "עמדות של סטודנטיות להוראה כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה, ותחושת מסוגלותם להתמודד עם תלמידים בזיקה למסלול ההכשרה ולסוג החריגות". מגמות, מא, (3), 394-313.
6.   מידן, ה' וגומפל, ת' (1996). "שימוש בכלכלת אסימונים וניהול עצמי להגברת קשב אצל ילדי גן בחינוך המיוחד". סוגיות בחינוך מיוחד ושיקום, 32-23,1,11
7.   קופפרברג, ע' וגרין, ד' (2001). : שיטת מחקר איכותית. חקר האני המקצועי באמצעות מיצוב פיגורטיבי: סקריפט, 2, 149-165.
8.   קימן, צ' (1986). מבוא לשיטות מחקר. תל-אביב: דקל פרסומים אקדמיים.
9.   קרינסקי, א' (2001). ביוגרפיות מקצועיות ככלי עזר בהכשרת המורה לספרות. תל-אביב: מכון מופ"ת.
10.   שלסקי, ש. ואלפרט, ב. (2007). דרכים בכתיבת מחקר איכותני: מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט. תל אביב: מכון מופ"ת. (עמ' 37- 63, 83-151, 153-206, 209-233).
11.   שפי, פ', וויינברגר, י' (2007). מסוגה לסוגיה: עיצוב זהות מקצועית באמצעות מחקר נרטיבי, החינוך וסביבו כט, 123-134.
12.   שקדי, א (2003). מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני - תיאוריה ויישום. תל אביב: רמות. ( עמ' 37- 91).

רשות
1.   דושניק, ל', צבר-בן יהושע, נ' (2001). אתיקה של המחקר האיכותי. בתוך: נ' צבר-בן
  יהושע (עורכת), מסורות וזרמים במחקר האיכותי (עמ' 368-343). תל-אביב: דביר.
2.   כהן, ר' וזמרן, א' (1999). מחקר פעולה, מורים חוקרים את עבודתם. תל-אביב: מכון
  מופ"ת.
3.   נוסבאום, י' ויחיאלי, ת' (תשס"א). תפיסות שגויות ושינוי תפיסתי בהוראת המדעים. תל
  אביב: מכון מופ"ת.
4.   נחמיאס, ד' ונחמיאס, ח' (1982). שיטות מחקר במדעי החברה. תל-אביב: עם עובד.
5.   פרס, י' ויציב, ג (1990). מבוא לשיטות מחקר במדעי ההתנהגות. ירושלים: אקדמון.
6.   צבר בן-יהושע, נ' (1990). המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה. תל-אביב: מסדה.

7. Gubriom, J.B. & Holstein J.A (2002) . Handbook of Interview Research Context
& Method. London: Sage Publication.
8. Schwadt, T.A. (1998) The Landscape of Qualitative Research: Theories and
Issues. Constructivist, interpretivist approaches to human inquiry. In: N.K. Denzin
& Y.S. Lincoln (Eds.), (pp. 221-259). Thousand Oaks: Sage.
9. Schwadt, T.A. (2000). Handbook of Qualitative Research Three epistemological
stances for qualitative inquiry: Interpretivism, Hermeneutics, and Social
Constructionism. In: N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.). (2nd ed.) (pp. 189-213).
Thousand Oaks: Sage.