הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: זנרים בספרות ילדים, 68004.1.1
שם המרצה: קוסופסקי זיוה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הקורס יאפשר לתלמידות הכרות ראשונית עם עולמה של ספרות ילדים :
1.תולדות ספרות הילדים וההבדל בינה לספרות המבוגרים;
האם ניתן להגדירה? מיהם נמעניה? מהן מטרותיה?
2.פסיכולוגיה של הקריאה- שיקולים בבחירה מושכלת על-פי רמת החשיבה של הילד .
3.מבוא לתורת הז'אנרים- היבטים ספרותיים של ספרות הילדים כמערכת בתוך רב מערכת.
4.הכרת סוגיות וסוגים בשירת ילדים.
5.מפתח לניתוח סיפור והערכתו. הסוג הספרותי; מעגל העלילה; דרכי אפיון הדמויות; רעיונות גלויים וסמויים בסיפור; התואם בין צורה ותוכן.
6.מפתח לניתוח שיר והערכתו, זיקות בין תופעות מבניות לבין משמעות השיר.
תיאור הקורס: בקורס זה נכיר ז'נרים שונים בספרות ילדים ואת התאמתם לפסיכולוגיה של הילד.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא: הגדרת המושג- ספרות ילדים
2 הבחנה בין ספרות ילדים לספרות מבוגרים
3 תפקידיה של ספרות הילדים
4 הצרכים האמוציונאליים של הילדים וביטויים ביצירות שונות
5 הבדלים התפתחותיים הדורשים שיקול דעת
6 הכרת זאנרים ומושגי יסוד בספרות ילדים
7 הדגמה מתוך יצירות קלאסיות וחדשות בספרות ילדים
8 פיתוח מיומנות שיפוט של יצירת ספרות לילדים
9 מפתח לניתוח סיפור והערכתו
10 מפתח לניתוח שיר והערכתו
11 מקומו של האיור בספרות ילדים
12 הספרות העברית לדורותיה
חובות הסטודנט בקורס: ביצוע כל מטלות הקורס
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה סמסטר א
עבודה סמסטר ב
תלקיט סמסטר א
רשימה ביבליוגרפית:
קריאת חובה
ספרים:
1. אלמוג, גאולה, וברוך, מירי, (1996). ז'אנרים בסיפורת לילדים, מכון מופ"ת, 1996, עמ' 9-26.
2. חובב, לאה,(1986). יסודות בשירת ילדים, כרטא, 1986, עמ' 61-65.
3. שביט, זוהר, (1996). מעשה ילדות, האוניברסיטה הפתוחה, 1996, עמ' 14-29; 138-145.
4. שיפרין, זהרה,(1995). שיקולים פסיכולוגיים חינוכיים בהתאמת יצירות ספרות לילדים, מכון
מופ"ת, עמ' 5-16; 20-25.
5. א. רבינוביץ' ומרים רות, תורת הגן, ילקוט ו', אוצר המורה, תל אביב, תשכ"א, עמ' 198-229.

מאמרים:
6. ברוך, מירי. (1977). "על דמות הדובר בשניים משירי מרים ילן שטקליס, עיון בשיריה ג'ינג'י והאניה". מעגלי קריאה 5, עמ' 83-81.
7. גונן-תור,רות, (2004). "ארבע פנים לאיור: הפונקציה הקוגנטיבית, הערכית, האומנותית והפסיכולוגית של האיור בספר הילדים העכשווי". עולם קטן, 2, עמ' 139-111.
8. אופק, אוריאל. הספרות העברית לדורותיה, מעגלי קריאה 4, עמ' 19-31
קריאת רשות
ספרים:
1.גולדברג, לאה,(1978).בין סופר ילדים לקוראיו, מאמרים בספרות ילדים, תל-אביב, 5-20. 2.חובב, לאה, (1997).בצליל ובצבע, אקדמון, תל-אביב, עמ' 15-25.
3. יסעור, חוה, וקרמר, עדנה, (1998). לגדול עם ספרים, קריית-ביאליק.
4. כהן אדיר,(1988). תמורות בספרות הילדים, הוצאת "אח", תל-אביב