הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התפתחות שפה ותקשורת, 68012.1.1
שם המרצה: סגל יעקב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   לעמוד על עקרונות מאפייני התפתחות השפה בגיל הרך.
2.   להכיר את הגישות השונות של רכישת השפה.
3.   לדעת את שלבי ההתפתחות הלשונית.
4.   לדעת מה הקשר בין לשון לבין חשיבה ע"פ פיאז'ה וינוצקי.
5.   לדעת דרכי התערבות מוקדמת בפיתוח לשוני, ואיתור מוקדם של בעיות שפה.
תיאור הקורס: בקורס ילמדו הסטודנטיות כיצד לומד הילד לדבר. מהם המנגנונים שבעזרתם הוא רוכש את שפת האם, שפה הנרכשת בגיל הרך. כמו כן יילמד כיצד נרכשת שפה נוספת. בקורס ייסקרו התיאוריות השונות העוסקות בדרכי רכישת השפה והשוואה בין התיאוריות השונות.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מהי פסיכולוגיה של הגיל הרך – חלק ראשון
2 מהי פסיכולוגיה של הגיל הרך – חלק שני
3 התפתחות השפה - מבוא
4 ממה מורכבת השפה
5 המודל ההתנהגותי לרכישת שפה
6 למידה
7 המודל הנטיביסטי
8 חשיבה ושפה
9 תהליכי זיכרון
10 התפתחות מוחית ולמידה
11 התפתחות השפה והדיבור בשנת החיים הראשונה
12 התפתחות הדיבור מגיל שנה ואלך
13   התפתחות הדיבור מגיל שנה ואלך - המשך
14 סיכום
חובות הסטודנט בקורס: 1)   יש לקרוא את כל השיעורים.
2)   יש להגיש 5 מתוך 6 התרגילים המצורפים.
3)   יש להגיש עבודת סיכום.
4)   מומלץ כי לימוד הקורס ייעשה בלווי להיכרות עם ילדים בגיל הרך.
5)   מבחן על כל חומר הקורס
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה
רשימה ביבליוגרפית:
אטקינסון, ר"ל (1995). מבוא לפסיכולוגיה, מהדורה י' פרק 9. תל אביב: לדורי.
2.   * ברמן, ר' (1997). מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל - רכישת לשון, קריאה וכתובה מבוא לפרקים העוסקים ברכישת לשון, בתוך י' שמרון (עורך) (עמ' 35-23). ירושלים: הוצאת מאגנס.
3.   דרומי, א' ודיינגולד פרימרמן, ד' (1996). התערבות תקשורת ושפה לילדים ליקויי שמיעה השלב הקדם מילי, תל אביב, הוצאת רמות: אוניברסיטת תל אביב.
4.   *דרומי, א' (1997). בפסיכולוגיה של הלשון בישראל היא לא מדברת היא אומרת רק מילים. התפתחות הלקסיקון בשלב החד מילי. בתוך י' שמרון (עורך) .רכישת לשון, קריאה וכתיבה עמ' 56-36. ירושלים: הוצאת מאגנס.
5.   * ווהל ואחרים (2002). קריאה תיאוריה ומעשה יחידה 6 תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה.
6.   * צ'וקובסקי, ק' (1985). משתיים עד חמש, ההתפתחות הלשונית של ילדים. תל אביב: ספרית הפועלים.
7.   רום, א', סגל, מ' וצור, ב' (2003). ילד מה הוא אומר? תל-אביב, מכון מופ"ת.
8.   שרוני - יצחק, ו' (1990) סוגיות בחינוך מיוחד. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. יחידה 4.
9.   Vygotsky L.S. (1962) Thougth and Language, Cambridge MA, MIT Press and Wiley pub.
10.   Vygotsky L.S. (1978) The Development of Higher Processes, in: Cole M., Scribner S., John-Steiner V. and Sonderman E. (Eds.) Mind in Society, Cambridge MA, Harvard Univ. Press
* חובה