הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התפתחות מושגים דתיים, 68031.1.1
שם המרצה: רנלס אסתר
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: נתבונן במושגי יסוד בהגות היהודית ובמיוחד בערכים ראשוניים בתחום המוסר, המכוונים כל יהודי לאורך חייו – טבע האדם וחובותיו כלפי עצמו, כלפי הזולת ולפני בוראו. מנקודה כללית זו, נראה את מקומם של מושגים אלה בעולמו של הילד בהתאם לכליו הקוגניטיביים, ונפתח דרכים להחדרת ערכי בסיס במסגרת הגן.
תיאור הקורס: הסטודנטיות מרחיבות את רמת הידע בנושאים תורניים ומושגי דת חיוניים לחינוך ילדים.
הסטודנטיות לומדות דרכי הוראת מושגים אלו לגיל הרך.
הסטודנטיות מתנסות בחקר נושאי דת, כתיבת שאלון ונייר עמדה, כתיבת מערכי שיעור, והעברתם בכיתה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 פיתוח ערכים אצל ילדים
2 בין אדם למקום
3 בין אדם לחברו
4 בין אדם לעצמו
5 פרוט כל הסעיפים הנ"ל בסיליבוס שבמזכירות החוג
חובות הסטודנט בקורס: תרגילי כיתה בהכנת הוראת מושגי דת, ערכים יהודיים לילדי גן. הכנת תלקיט שכוללת:
פירוש ערכים ודרך הוראתם משך שנת הלימודים. התלקיט תכלול:
שיעור שהכינו בקבוצה
שיעור שהכינו בזוגות,
שאלון
נייר עמדה בנושא שבחרו, על הוראת ערכים
שיעור שתייצגנה בעקבות הלמידות שלהן בעבודה על נייר העמדה
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 20%
עבודה 80%
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפית
חובה
אפרתי, ב' (1983). אוצר התורה לילד. תפוצה בני ברק
הכנסת אורחים 22
כיבוד אב ואם 59
הכרת טובה 107
גמילות חסדים 135
סבלנות 158
בן, יעיש, ל', זנדברג, א' (2015). "חינוך לערכים שלא על מנת לקבל פרס: בגן זית ובגן אגס ברמת מגשימים שבגולן לומדים על חסד ונתינה באמצעות עשייה___ שיאה יריד צדקה" הד הגן, ד', 98-96.
מנצורה, ש' (תשס"ד-תשס"ה). דרך אגדה "המספר כדרשן : היחס ל"אחר" בלימוד פרשת השבוע בחינוך החרדי בגיל הרך", , ז-ח, 219-233.
פישרמן, ש' (תשס"ב), חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים, "גיבוש הזהות האמונית (עולם הערכים הדתי) על-ידי התלבטות, ערעור וחשיבה ביקורתית",375-396.
שרמן, י' (תשס"ב). "נתינה בחינוך וחינוך לנתינה", טללי אורות י, 379-395 .
רום, א', בקר, ע' (2009). "היכולות הלשוניות והחברתיות של ילדים חד לשוניים ודו לשוניים בגן חובה." הסתדרות המורים, סמינר הקיבוצים, תל אביב www.itv.org.il/?catoforyID=1654&ArticleID=16053
Susskind, S. (2013). Project TEAM. Torah approach to Emotional Awareness and Middos. Kindergarten values curriculum. www.TorahTEAM.com
יחידות כוללות:
צרכים לעומת רצונות (4)
הפרעה בכבוד (5)
ריפוי לב כואב (6)
חשוב לפני הדיבור , גמישות בדיבור (7)
המפתח לשלום (8)
שליטה על רגשות – (10)
פתרון סכסוכים - תקשורת, סליחה, ופתרונות(11)
7. אחיטוב, ס' (2019). מה ספרה לכם הגננת? גננות ממד מתמודדות עם סיפורי תורה מורכבים. עיונים בחינוך, מכללה לחינוך ע"ש גורדון חיפה, עמ' 538-564
רשות
כהן, ה' (תשס"ה-תשס"ו). "פינת הקודש בגן הילדים", דרך אפרתה יב ,169-181.
פיאלקוף, מאיר (תשס"ג). "אוריינטציה ולמידה אצל ילדים ומבוגרים במקורות חז"ל", גדיש ח ,45-50.
רביב, ד' (תשס"ד). "כנגד ארבעה בנים דיברה תורה - הפקת לקחים חינוכיים", אורות,יא 308-322.
תאומים, שרה (תשס"ד). "זה הילד הרע שנכנס לי בפנים: אלימות בגן-הילדים", הד הגן סח,ג 4-15.
Al-Hooli, A. & Al-Shammari, Z.(2009). "Teaching and Learning Moral Values Through Kindergarten Curriculum". Education, 129,3, 382-399.
Turner, T.N. (2010). "How do we develop values?". Pearson, Allyn & Bacon, Prentice-Hall, www.education .com/reference/article/develop-values.