הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התנסות מודרכת גיל הרך- אקדמיה גן, 68066.1.3
שם המרצה: אחיטוב רבקה
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 12 ש"ש, 24 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: עבודה מעשית בשנה א' ובשנה ב
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטית תשתלב בצוות הגן כגננת משנית, היא תתכנן את הלמידה עם הגננת ותעלה הצעות ורעיונות תוך הפעלת שיקולי דעת. הסטודנטית תהיה אחראית על רובו של יום ההתנסות בגן ותתנהל כגננת מנהלת גן.
תוצרי למידה:
בנוסף למטרות המצופות בשנה ב':
1. הסטודנטית תלמד מפגש מליאה שלם.
2. הסטודנטית תלמד מפגש מליאה בשיתוף עם הגננת המכשירה.
3. הסטודנטית תפעיל בגן תהליך חקר עם קבוצות ילדים שונות.
4. הסטודנטית תתכנן פרוייקט למידה על כל היבטיו, תוך התייחסות לתחומי הדעת השונים.
תיאור הקורס: הסטודנטית מתכננת עם הגננת את הפעילויות שתפעיל בגן. היא מביאה לידי ביטוי את הידע, היצירתיות וההבנה שלה בתחומי הדעת השונים, בהתפתחות ילדים ודרכי הלמידה של הילדים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 לא רלוונטי לאופן הקורס
חובות הסטודנט בקורס: 1. תלקיט אירועי הוראה.
2. מעורבות פעילה בגן.
3. תכנון פעילויות וביצוען.
4. תכנון פרוייקט וביצועו.
5. תכנון תהליך חקר.
6. ניהול הגן במשך יום שלם
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
ניהול גן ליום ומעורבות פעילה בגן 20%
פרויקט 20%
תלקיט 30%
שיעור מבחן 30%
רשימה ביבליוגרפית:
לא נמסר