הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הוראה מתקנת בקריאה, 68027.1.1
שם המרצה: באס אביגיל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר קיץ
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: הקורסים "לקויי למידה", "הוראת הקריאה"
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנטית תתוודע לקשר שבין השפה הדבורה לכתובה ולמרכיבים בתהליך הקריאה התקינה.
2.   הסטודנטית תתוודע לקשיים והליקויים האפשריים ברכישת הקריאה.
3.   הסטודנטית תפתח רגישות ואמפטיה כלפי ילדים המגלים קשיים ברכישת הקריאה ומודעות לצורכיהם הייחודיים.
4.   הסטודנטית תכיר דרכים למיפוי כיתת הילדים, לאיתור קשיים ספציפיים ולהתאמת תוכנית הלימודים לצרכים של התלמידים.
5.   הסטודנטית תרכוש ידע לגבי תפקידי הצוות הרב מקצועי ומטפלים פרא רפואיים העובדים במסגרת החינוכית ומחוצה לו ותרומתם לילד המגלה קשיים בקריאה.
6.   הסטודנטית תכיר את תהליך הפניית הילד לקבלת עזרה במסגרת החינוכית ומחוצה לו וכן הפניה לתהליך אבחוני במידת הצורך.
7.   הסטודנטית תכיר דרכי פעולה והפעלות דידקטיות כדי לסייע לילד המתקשה ברכישת הקריאה תוך חיזוק אבני היסוד של התהליך.
8.   הסטודנטית תתנסה בעצמה באיתור קשיים של ילדים בשלב רכישת הקריאה והכנת תוכנית התערבות עבורם במטרה לחזק את התחומים בהם התגלה הקושי.
9.   הסטודנטית תלמד להגדיר מטרות יישומיות לתוכנית התערבות וכן דרכי משוב לבדיקה אם המטרות הושגו.
10.   הסטודנטית תיישם את הנלמד באמצעות הכנת מערך שיעור כדי לסייע לילד המתקשה בתחום הקריאה.
11.   הסטודנטית תתנסה בנתינת משוב לשיעור שהוכן עבור ילד שהתקשה בקריאה ותוכל לזהות תחומי חוזק ותחומים לשיפור.
תיאור הקורס: בקורס נערוך חזרה מהירה על חשיבות הקריאה בגיה"ר וההישגים המצופים. נתייחס לקשר שבין השפה הדבורה לכתובה ולמרכיבים בתהליך הקריאה.
נתמקד בקשיים העולים במהלך רכישת הקריאה ולאמצעים הקיימים בידי המורה כדי למפות את צרכי התלמידים ברמה כיתתית.
החלק העיקרי של הקורס יעסוק בהוראה מתקנת בקריאה והדגמות מהשטח. נציע דרכים וכלים מעשיים לקידום התלמיד בתחומי המודעות פונולוגית, העיקרון האלפביתי, הדיוק והשטף בקריאה.
בסיכום הקורס ננתח תיאורי מקרים ונציע דרכים מעשיות לקידום התלמידים בהתייחס לקשייהם הספציפיים. כמו כן, כל סטודנטית תתנסה בכתיבת מערך שיעור המיועד לתלמיד המתקשה בקריאה ותיישם את הנלמד בקורס. הסטודנטית גם תקבל מערך אחר שתיתן עליו משוב תוך זיהוי נקודות החוזק ונקודות לשיפור בעקבות הנלמד במהלך הקורס.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הקשר שבין השפה הדבורה לכתובה ולמרכיבים בתהליך הקריאה.
2 הקשר שבין השפה הדבורה לכתובה ולמרכיבים בתהליך הקריאה.
3 מרכיבי הקריאה - הגדרות ומושגים בתהליך הקריאה התקינה.
4 קשיים ברכישת הקריאה.
5 מיפוי צרכי התלמידים ברמה כיתתית.
6 מהי הוראה מתקנת, הדגמות מהשטח.
7 קידום התלמיד בתחום המודעות פונולוגית.
8 קידום התלמיד בתחום העיקרון האלפביתי.
9 קידום התלמיד בתחום הדיוק והשטף בקריאה.
10 ניתוח תיאורי מקרים, התנסות יישומית בכתיבת מערך ומתן משוב למערך אחר.
11 סיכום הקורס.
חובות הסטודנט בקורס: בקורס זה יש חובת נוכחות בשיעורים בהתאם לנהלי המכללה. הנוכחות נבדקת בתחילת כל שיעור. סטודנטית שתעדר מעל למכסה המותרת, לא תורשה להגיש את המטלה המסכמת ולא תקבל ציון בקורס.
בסיכום כל נושא התלמידה תענה על תרגיל מסכם אשר יכלל בציון הסופי, בנוסף לעבודת הסיום
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 15%
עבודה 35%
תרגילים 50%
רשימה ביבליוגרפית:
•   אנגלרט, מ, ושוורץ, צ.(עורכים). (2009) ילדים עם צרכים מיוחדים בגיל הרך - חשיבות האיתור וההתערבות המוקדמת והפעולות הנגזרות מכך, נייר עמדה לוועדת דורנר. פורום גיל הרך בשפ"י.
   גביעון, א. ופרידמן, נ. (2004) הדיסלקסיות: סוגים, מאפיינים וכיוונים טיפוליים. שיקומדע, ביטאון האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום, 22, 3-6.
   גביעון, א. ופרידמן, נ. (2010). סוגי דיסלקסיות . בתוך ד. פינקלשטיין (עורך) פרספקטיבה: אורטון דיסלקסיה ישראל.15-20.
   גוברמן, ע. (2008) הוראת האותיות בגן: מה ילד צריך לדעת כדי לקרוא? במכללה: מחקר עיון ויצירה, 20, 41-51.
   גולדהירש, א. (2002) מבטים: מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים: חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים בני 5-3. ירושלים: משרד החינוך. מחלקת הפרסומים.
   דו"ח ועדת הקריאה (2001). עיקרי ההמלצות, הד החינוך, ע"ו, גליון 1, 10-19.
   האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, משרד החינוך (תשס"ח, 2007) תשתית לקראת קריאה וכתיבה - תוכנית לימודים לגן הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי. מעלות.
   האקדמיה הלאומית למדעים (2007) קליין פ' (יו"ר ועדה), דו"ח של ועדת מומחים לחינוך לגיל הרך.
   הרצברגר, ה. (2006) מדריך למורה - "צליל, מילה, סיפור". יסוד.
   וידיסלבסקי, מ. (2009) הזדמנויות בהוראה ובלמידה בקבוצה הקטנה - הוראה מכוונת פרט, משרד החינוך. המנהל הפדגוגי. האגף לחינוך יסודי. ירושלים: משה"ח.
   וינגסט, נ. (2011) ליקויי למידה - הצד הרגשי של המטבע. אתר משרד החינוך, מינהל חברה ונוער, זכויות התלמיד.
   חוזר מנכ"ל 7.8.2002, תחומי ההוראה וההישגים המחיבים בקריאה ובהוראה בסוף כיתה א', חוזר המנהלת הכללית.
   חוזר מנכ"ל תשס"א/7 (ב), ו' באדר התשס"א, 1 במרס 2001.
   חוזר מנכ"ל תשס"ד/4(ב), ו' כסליו תשס"ד, 1 בדצמבר 2003.
   חוזר מנכ"ל תשסח/3(ד) (2007) תוכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות. משרד החינוך.
   חוק חינוך מיוחד (1988) ס"ח מס' 1256 מיום 21 ביולי 1988.
   חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 7), התשס"ג-2002.
   טוב לי, א. (1999). אבחון קריאה כתיבה לכיתות א'-ט', קרית ביאליק: הוצאת אח.
   טלמור, מ. (2003). הוראה מתקנת, הלכה למעשה. הוצאת מכללת תלפיות.
   טלמור, מ. (2006). הוראה מתקנת נתמכת מחשב. חולון: יסוד.
   טלמור, מ. (2010). תקרא - תדע, תשחק – תלמד, פעילויות לפיתוח קריאה מדויקת ומודעות שפתית. חולון: יסוד.
   לוין, א'. (2002), "אלף - אוהל, בית זה בית, גימל זה גמל גדול... מה מפיקים ילדים בגיל הרך מידיעת שמות האותיות?", בתוך קליין פ' וגבעון ד' (עורכות), שפה, למידה ואוריינות בגיל הרך, רמות, אוניברסיטת תל אביב, 71-103.
   מונחון: מושגי יסוד בהקניית הקריאה - מפתח הקסם, מט"ח.
   מיירס, מ. (2005) הבלבולשון הראשון: קובץ שירים ודקלומים לילדים לפיתוח מודעות לשונית. הוצאת המחברת.
   משרד החינוך (2002), לוין א' (יו"ר ועדה), סיכום עבודת ועדה "לקראת קריאה וכתיבה", ירושלים.
   משרד החינוך (2005) דברת ש' (יו"ר ועדה), התוכנית הלאומית לקידום החינוך בישראל, ירושלים.
   משרד החינוך (1992). ומה הלאה? אסופת כלי אבחון ומעקב לצורכי התמודדות עם תוצאות מבחני המשוב בהבנת הנקרא, ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי האגף לתוכניות לימודים.
   משרד החינוך (2001), שפירא ר' (יו"ר ועדה), דו"ח "הוועדה להוראת קריאה", ירושלים.
   משרד החינוך, התרבות והספורט, (2007) מדריך ליישום והטמעת החינוך הלשוני בחינוך המיוחד. נספח 2: ארגז הכלים המיוחד – עקרונות התמיכה בתהליכי הוראה - למידה - הערכה, התאמות לייחודיות התפקודית של תלמידים עם צרכים מיוחדים, ירושלים: המחבר.
   משרד החינוך, התרבות והספורט, (2007). מדריך ליישום והטמעת החינוך הלשוני בחינוך המיוחד. נספח 3: על גישות ושיטות להוראת קריאה, ירושלים: המחבר.
   משרד החינוך, מינהלת אופק חדש. אופק חדש - חוברת מידע לעובד ההוראה. מחלקת הפרסומים, משרד החינוך.
   משרד החינוך-מחוז מרכז, החינוך הדתי (תשס"ו) כלים להערכת הקריאה והכתיבה (טיוטה ראשונה), משה"ח.
   קריזר, ו. (2004). מליקויי שפה בגיל הגן לליקויי למידה בבית הספר. הד הגן, תשס"ה, חוברת א'. 48-55.
   רוזנברג, מ. (2003) הוראת הקריאה בכיתה א' – לאן? דעות - כתב עת בנושאי הוראה וחינוך. משרד החינוך, מחוז חיפה, גליון 7.
   רחמים, ע. ופרידמן, נ. (2009) דיסלקסית מיקום אותיות התפתחותית. אוריינות ושפה, 2, 79-109.
   שני, מ'. לחמן, ד'. שלם, צ'. בהט, א'. וזייגר, ט' (2003) מעק"ב: מיפוי עדכני של קריאה וכתיבה על פי נורמות ארציות, תל-אביב: מכון מופ"ת.
   שתיל, א. (2001). מבחן שתיל לאיתור מוקדם של קשיים ברכישת הקריאה והאיות - מבחן מיפוי לגננת ולמורה בכיתה א', קריית ביאליק: אח.
   Spear-Swerling, L., & Sternberg, R.J., (1994). The road not taken: An integrative theoretical model of reading disability. Journal of learning disabilities, 27(2), 91-103.

סרטונים
   אפללו, א. (2010) עדות אישית: ההתמודדות היום יומית עם לקות למידה. הערוץ האקדמי, אוניברסיטת חיפה.
   גולדהירש. א. (2011) ילדים בעלי צרכים ייחודיים ואיתור מוקדם. גנnet.
   טרבלסי, ת. (תשס"ח) קריאה תמה. מגמת תקשורת, מקיף דתי גרוס, קרית גת.
   כהן, א. קשיים בקריאה של הקורא המתחיל - הרצאה מוקלטת, אופק-מורים, מט"ח.
   לוין, א. ושלייפר מ. שיח בנושא קריאה וכתיבה בגיל הרך-הרצאה מוקלטת, אופק-מורים, מט"ח.
   מאיר, ש. רוטשטיין, צ. דיסלקציה-שניים אוחזים במצווה.
   שלייפר, מ. הגישה המאוזנת בהוראת הקריאה-הרצאה מוקלטת, אופק-מורים, מט"ח.
   שם-טוב, ס. (2011) קידום הדיוק והשטף בקריאה - הדגמה: בית ספר נווה דליה, מט"ח.
   ורד, ע. אם אני לא כותבת ולא קוראת מה אני שווה. מרכז ענו.

אתרי אינטרנט
•   אגודת ניצן לטיפול בילדים ובבוגרים עם ליקויי למידה http://www.nitzan-israel.org.il/main/siteNew/index.php
•   דידקטיקה - ד"ר מיכל רוזנברג http://www.didactica.co.il
•   דיסלקציה www.dyslexia.co.il
•   חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Manka
•   מכון אותיות - שיטת "אותיות מדברות" http://www.otiyot.net/index.asp
•   מכון מופת http://portal.macam.ac.il
•   מנהל החינוך הדתי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Hemed
•   מפתח הקסם, מט"ח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית http://ofek.cet.ac.il/AB/Lashon/kesem/
•   מקום מיוחד-מאגר המידע להורים ולמשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים http://makom-m.cet.ac.il/pages/lib-home.asp
•   מרכז למידה אתגר-ד"ר אסתר טוב לי http://www.etgar.biz/
•   משרד החינוך http://cms.education.gov.il
•   משרד החינוך, האגף לחינוך יסודי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/
•   משרד החינוך, האגף לחינוך קדם יסודי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/PreSchool
•   מת"יא טבריה http://www.orianit.edu-negev.gov.il/matiatvr
•   מתי"א מיתר http://www.orianit.edu-negev.gov.il/matiamtr
•   מתי"א שומרון http://www.mshomron.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
•   ראמ"ה - הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/OdotRama
•   שטף קריאה, מט"ח http://shetef.cet.ac.il
•   שפ"ינט - את השרות פסיכולוגי יעוצי, משרד החינוך http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi