הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: אספקטים רגשיים בתהליך הלמידה, 68036.1.1
שם המרצה: סגל יעקב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: א. הבנת התהליכים הרגשיים שעובר הילד במהלך הלמידה.
ב. הכרת הדרישות הרגשיות בפניהם עומד הילד בבית הספר.
ג. הכרת סוגי מסגרות שונות (רגיל ומיוחד) והבנת ההשלכות החברתיים והרגשיות של השיבוש במסגרת המיוחדת על הילד.
ד. פיתוח מיומנויות אמפתיות.
ה. הבנת צרכים ייחודיים של תלמידים חריגים והוריהם והתמודדות אתם.
תיאור הקורס: בקורס יידונו הנושאים הבאים: תהליכי למידה שונים, אופיין של מסגרות החינוך השונות, התמודדות הילד עם דרישות חברתיות ולימודיות, השפעות משפחתיות על תפקודו הרגשי של התלמיד, התמודדותם הרגשית של ילדים עם קשיים לימודיים., הסתכלות התפתחותית על דפוסי ההתמודדות הרגשית של הילד והמתבגר
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 אספקטים רגשיים בתהליך הלמידה
2 יסודות גישה ההתנהגותית
3 למידה באמצעות התניה
4 למידה חברתית
5 מיהו הילד עם הצרכים המיוחדים
6 חינוך מיוחד מהו ולמי הוא מיועד
7 מקום החינוך בחברה
8 תולדות החינוך המיוחד
9 שילובו של תלמיד בחינוך המיוחד
10 10   התמודדות ההורים עם ילד חריג
11 התמודדות משפחתית עם ילד חריג
12 השמה חוץ ביתית
13 התמודדות רגשית של ילד מחונן עם קשיים לימודיים
14 כישורים חברתיים של ילדים עם ליקויים תפקודיים
15 התפתחות רגשית בתקופת הילדות
16 הקשרים המשפחתיים והשלכותיהם על התפקוד בבית הספר
17 גיל ההתבגרות והשלכותיו על התפקוד הרגשי והחברתי
18 התפתחות המוסר
19 מדרג הצרכים של מאסלו
20 התיאוריה של פיאז'ה
21 שלבי ההתפתחות לפי פיאז'ה
22 פיגור שכלי
23 תסמונות פיגור
24 הפרעות למידה
חובות הסטודנט בקורס: 1)   יש לקרוא את כל השיעורים.
2)   יש להגיש 5 מתוך 6 התרגילים המצורפים.
3)   יש להגיש עבודת סיכום.
4)   מומלץ כי לימוד הקורס ייעשה בלווי להיכרות עם ילדים בגיל הרך.
5)   מבחן על כל חומר הקורס
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים סמסטר ב
רשימה ביבליוגרפית:
. איילון, ע. (1991). איזון עדין. ספרית הפועלים.
2. גרינספן, ס. וווידר, ש. (1995). ילדים עם צרכים מיוחדים. הוצאת קוראים.
3. זיו, א. וזיו, נ. (2001). פסיכולוגיה בחינוך 2001. הוצאת יחדיו.
4. זקס, ש., לוין, מ. ווייסקופף, נ. (1992). סוגיות בחינוך מיוחד, יחידה 1 - מהות החינוך המיוחד. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
5. טלר, י' (2001). התמודדות המשפחה עם ילד חריג. מכון הנרייטה סאלד.
6. לסט, א. (1987). עבודה פסיכולוגית בבית הספר. הוצאת מאגנס.
7. מלמד-כהן, ר'. (1997). הילד החריג והחינוך המיוחד על פי מקורות ביהדות. הוצאה עצמית