הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: אוריינות עבודה בסביבה ממוחשבת, 68003.1.1
שם המרצה: לב ארי נחמה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנטית תבין את תפקידה ותפתח גישה חינוכית ויישומית מנומקת לשילוב המחשב לילדי הגיל הרך בחטיבה צעירה ותפקיד המחשב בגן בעידן המאה 21 בסביבה המתוקשבת.
2.   הסטודנטית תוכל ליצור סינתזה ושילוב בין דרכי תיאוריות למידה ומחקרים מתחום ההוראה לבין שילוב התקשוב לארגון העבודה עם התלמידים בסביבה המתוקשבת ותפקידה הייחודי של הגננת במצבים השונים.
שילוב תקשוב בתוכנית הלימודים על מגוון מטרותיה - קוגניטיבית, חברתית, רגשית, מיומנויות תפקודיות, תרומה לקהילה, ערכים וכו'
3.   הסטודנטית תפתח מיומנויות של איתור מידע וטיפול במידע , כולל הערכה, באופן מושכל וחינוך לגלישה בטוחה. הכרות עם מאגרי מידע אינטרנטיים אקדמיים, חינוכיים, לומדות , תוכנות ועוד וכלים וטכניקות להנחלה לחטיבה הצעירה .
4.   הסטודנטית תרכוש עקרונות עבודה וכלי תפעול בסביבת הOFFICE והאינטרנט , שישרתו אותה ויהוו תכנית לימוד כלי מחשב גם לעבודה עם התלמידים, ליצירת תלמיד יוצר היכול לטפל במידע מגוון באופן יעיל.
5.   הסטודנטית תתנסה ותיחשף למגוון כלי תקשוב בעידן הדיגיטלי תוך התנסות 'מעולם הגן ומעולם הגננת בלמידה פרטנית קבוצתית וכלים מתקדמים של למידה שיתופית ועוד.
6.   הסטודנטית תביע את עצמה באופן יצירתי ותוכל להתאים וליצור פעילות מתוקשבת למגוון צרכי התלמיד כולל שימוש בכלים כדוגמת אתר ה MOODLE, אתר בית ספרי, עזרי טכנולוגיה מסייעת
תיאור הקורס: הקורס סוקר את הפוטנציאל הייחודי שמציע המחשב להוראה וללמידה: יישום תאוריות למידה שנות ומיומנויות המאה 21 , עם אוכלוסיית הגיל הרך בחטיבה הצעירה ע"י הגננת/המורה . הקורס מציג גישות שונות לניצול ושילוב סביבות אינטראקטיביות בהוראה לתחומי תוכן שונים ולמגוון צרכי התלמיד: לימודי, קוגניטיבי, , תפקודי, חברתי ,רגשי , מוטורי. בבחינת המחשב כאמצעי, והמחשב כמטרה. הדגש על גישה פעילה לתלמיד, מעורבות ושילוב כעמית בהוראה בגישה היישומית הנלמדת, והפיכת התלמיד ליוצר חומר ומידע. חובה להכשיר את הגננת להפעלת מיומנויות אלה ולפתח בה כח מוביל ייחודי לתפקידה בסביבת המחשב בעידן הדיגיטלי. הקורס מעביר את התלמידה את חוויות השינוי בלמידה ה'אחרת' לגווניה, על מנת לחשוף לדפוסי העבודה החדשים ולאינטגרציה בין סביבת הגן, תיאוריות למידה והסביבה המתוקשבת על מגוון אפשרויותיה
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הצגת מטרות הקורס ודרכי העבודה בו כלפי פיתוח פרח ההוראה בתחום המקצועי של החטיבה הצעירה, המטרות כעובד הוראה בכלל ומטרות שילוב המחשב לקידום מגוון מטרות לתלמיד בחטיבה הצעירה.
2 מדיניות משרד החינוך לשילוב המחשב בהוראה בגיל הרך, תפקיד הגננת, חזון חינוכי מתוקשב ומיומנויות המאה 21.
3 יצירת סינתזה ופעילות מתוקשבת בעקבות תיאוריות למידה: תאוריות הלמידה ההתנהגותית, הקוגניטיבית, החברתית, הקונסטרוקטיבית, והתווך ע"פ פוירשטיין.
4 רכישת כלים מעשיים ועקרונות שימוש ליישום במערכת ה MOODLE על כליה ,במערכת חלונות, OFFICE וכליו והאינטרנט , לשימוש הגננת להכנת חומרי עבודה או איתור מידע וללמוד התלמידים בגיל הרך
5 הכרת מושגים מהעולם המתוקשב , מהתיאוריה למעשה. למשל: סוגי לומדות/אתרים וכלי תקשוב: מחוללים, תוכנות פתוחות למחצה, סגורות. למידה שיתופית , טכנולוגיה מסייעת וכו'
6 הסטודנטית תתאמן אימון מעשי אינטנסיבי בהטמעת התקשוב בתהליכי הוראה ולמידה : התנסות בהובלת תהליך אוריינות בסביבה מתוקשבת לילדים בגן , תוך מודעות לשילוב וליישום שיטות למיד
7 התנסות ביישומים ממוחשבים שונים בהם ניתן להשתמש בהוראה לגיל הרך בסביבה עתירת ידע
8 ייצוג דעה חינוכית אינטגרטיבית , ביקורתית ושקולה , לתפקיד המורה מול תלמיד בסביבת המחשב,
חובות הסטודנט בקורס: דרישה לנוכחות בכל השיעורים והשתתפות פעילה תוך עמידה בקצב במהלך הלימוד : ביצוע תרגילים באופן אישי וקבוצתי במחשב המתרגלים קהילה לומדת ומתקשרת , בסביבה מתוקשבת לגווניה. קורס ספירלי המתפתח גם דרך עבודות הסטודנטיות ונכונות ללמידת עמיתים, למידה שיתופית והגשה תוך כדי הקורס גם במערכת ה MOODLE. בסיום הקורס הסטודנטית תגיש פורטפוליו הכולל את כל סיכומי השיעורים, התרגילים והתוצרים המעשיים
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה חובה
1.   התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, הקניית אוריינות מחשב ומידע CIL Computer and Information Literacy משה"ח, מנהל מדע וטכנולוגיה גף יישומי מחשב בחינוך 2012 ,יסודי. (עיון ממוקד לחטיבה הצעירה)
2.   חן,גילי. (2004). הוראה והדרכה באמצעות מחשבים לא באינטרנט. הד הגן 68 (4) 78-85.
3.   ניר-גל, ע'. קליין , פ.. (1999). השימוש במחשב בגיל הרך בתיווך מבוגר או בלעדיו, לקידום פעילותם הקוגניטיבית של הילדים בסביבה הממוחשבת. דפים, 29, 76-99
4.   ניר-גל, ע'. אורן, ר'. (2002). תפיסת תפקיד בהוראה-למידה ממוחשבת בקרב מורים לגיל הרך-אל מול דילמות בשילוב המחשב בתקופת הילדות. הכשרת מורים כשליחות חברתית-מפתח לעתיד-הכינוס הבינלאומי הרביעי.
5.   רותם, א. (2009). המורה המקוון: למידה – הוראה אחרת. למדע, מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה, המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל–אביב. קריאה מונחת
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper30-doc03.pdf
רשימת ביבליוגרפיה רשות לעיון , דיוק והרחבה
1)   אלמוג, ת'. (2000) הטקסט הדיגיטאלי בעולם ההוראה. מחשבים בחינוך, 50.
2)   גבעון, י'. רימור, ר. (2001). ממאגרי מידע ללמידה. סקריפט, גליון 2 , 45-76.
3)   גלעד, מירה.(2004). רכישת השפה הכתובה בסביבה ממוחשבת בכיתות א-ב-תדריך, משרד החינוך והתרבות, מחלקת הפרסומים.
4)   זילר גדעון.(2006). הערכת תהליכי למידה בעידן הלמידה המתוקשבת-האם סוף סוף קיימות עובדות מוצקות? ירחון משאבי אנוש, ספטמבר.
5)   זרצקי , א. בר, ו.(2002).הוראת קריאה באמצעות יצירת טקסטים בעקבות תמונות ממוחשבות, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום., 17, 47-66.
6)   לוין , א. שלייפר, מ. (2010) . שילוב אמצעי מדיה בטיפוח אוריינות בגני הילדים. עיונים בחינוך.
7)   ניר-גל, ע'. (2001) שילוב מחשב ותיווך בסביבה הלימודית בגיל הרך. מכללה אקדמית אחוה.
8)   ניר-גל, ע'. דרורי ג'. (2002).מה למדת היום באינטרנט, ילד מתוק שלי? על שימוש האינטרנט בגן הילדים. מעוף ומעשה, 10, 11-178.
9)   סלומון ג. (2000). טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע. חיפה: אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן
10)   עשת-אלקלעי, י. (2004) אוריינות דיגיטאלית: מסגרת מושגית עבור מיומנויות חשיבה בעידן הדיגיטאלי.
11)   עשת , יורם. (2006). טכנולוגיה ולמידה: Technology and learning : האוניברסיטה הפתוחה.
12)   עשת , יורם. (2006). עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה ממוחשבות. האוניברסיטה הפתוחה.
13)   מתוך מדיניות משרד החינוך:חוזר מנכ"ל סביבות למידה עתירת מידע.משרד החינוך-למידה מתוקשבת –סטנדרטים. האגף לחינוך קדם יסודי-מדעים ומתמטיקה-יישומי מחשב לגיל הרך.משרד החינוך, מנהל מדע וטכנולוגיה-מידענות ואתיקה ברשת, סטנדרטים במידענות.משרד החינוך, מנהל מדע וטכנולוגיה-, גף יישומי מחשב-תוכנית תקשוב.תקשוב בגני ילדים.בחינוך היסודי-ת"ל למידה בסביבה מתוקשבת.פורטל מדע וטכנולוגיה. האגף לחינוך קדם יסודי. מחשב עם כל ילד, מודל פדגוגי לשילוב המחשב בגן הילדים 2008-2010.
14)   Alper , Meryl.(2013). Developmentally appropriate New Media Literacies: Supporting cultural competencies and social skills in early childhood education. Journal of Early Childhood Literacy June 1, 13: 175-196.
15)   Burnett, Cathy.(2010). Technology and literacy in early childhood educational settings: A review of research. Journal of Early Childhood Literacy September 1, 0: 247-270.