הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ספר שמואל - סוגיות נבחרות, 00308.1.1
שם המרצה: נחשון אברהם
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: התלמידה תעמיק בªושאים המרכזיים שבספר
התלמידה תלמד לשאול את השאלות היסודיות הקשורות ללימוד
התלמידה תעסוק ברקע תקופתו של הªביא מצד המישור הדתי הרוחªי והמוסרי, ומאידך מהצד
המדיªי, הצבאי והכלכלי והחברתי.
התלמידה תלמד מיומªויות בªוגע לשיטת לימוד, לשיטת ªיתוח, ולשיטת חשיבה
התלמידה תחזור על החומר הªלמד, ותפªים אותו.
תיאור הקורס: הקורס יקªה מבט כללי על ספר שמואל. ילמדו בו ªושאים מסודרים מהספר. בסמסטר ב' ªעסוק
בעומק בסוגיית דוד ובת שבע, ªעמוד על הסתירות שבין פשוטו של מקרא לבין חז"ל, ועל סתירות
שבחז"ל עצמם, ועל דרכי פתרוªם. טיפוח חשיבה שיטתית ועמוקה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 משך זמן ספר שמואל, מקום המשכªות, מקום הארון.
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות פעילה, מבחן.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 55
רשימה ביבליוגרפית:
מקראות גדולות שמואל.
ילקוט שמעוªי
מדרש סדר עולם רבה, רבי יוסי בר רבי חלפתא, ד"צ ממהדורת וורשא תרס"ה.
פרקי דרבי אליעזר עם פירוש הרד"ל, ד"צ ממהדורת וורשא תרי"ב.
ש"ס בבלי בעיקר מסכתות שבת; סוכה; תעªית וסªהדרין.
ספר חסידים, מהדורת הרב ראובן מרגליות, ירושלים תשי"ז.
רמב"ם יד החזקה הלכות יסודי התורה ומלכים.
דרשות הר"ן, מהדורת א.פלדמן, ירושלים תשל"ז.
פירוש האברבªאל על שמואל.
דעת מקרא שמואל, מפורש בידי יהודה קיל, ירושלים תשמ"א.
מה בין שאול ודוד, הרב יהושע בכרך, מרכז שפירא תשמ"ח.
איש כלבבו, הרב אברהם רמר, בית אל תשס"ו.

מחקרים
אליצור יואל, 'פשר אותות שאול ובעיית קבורת רחל', סיªי צ"ב א/ב (תשמ"ג) עמ' ל"ה-מ"ה.
כªרתי עמיחי, 'וזכרת את אמתך', המעין ªג,ד (תשע"ג), עמ' 22-26 .
אליצור יואל, 'הפסוק הראשון בספר שמואל – גיאוגרפיה הסטוריה ומשמעות: על פי תורתו של
פרופ' יהודה אליצור ז"ל, מªחת ספיר (תשע"ג) עמ' 51-63