הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: פרקי אורח חיים, 00201.1.2
שם המרצה: מרגולין הדר
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: התלמידות יתנסו בבירור הבדלי גישות ומחלוקות שונות.
התלמידה תקבל עידוד הרצון לבירור עצמי של שאלות שונות גם הלכה למעשה.
התלמידה תקבל גישה לשיטות הוראה.
התלמידה תקבל עידוד ללימוד עצמי של ספרי הלכה שונים.
התלמידה תקבל חיזוק יראת שמים ויראת חט
תיאור הקורס: : ידע רחב ומבוסס של מקורות בנושאי תפילה וברכות הנהנין. שיפור יחסינו לתפילות וברכות. הפנמה של הדברים וזכירתם.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 כוונת התפילה
2 כוונות בתפילה
3 מעכבי התפילה
4 מקום הראוי לתפילה
5 נטילת ידים לפני סעודה.
6 ברכות המאכלים השונים, בהתיחסות מיוחדת לשינוי הרגלי האכילה בזמנינו.
7 שכר הברכות.
8 שבעה מהלכים להסבר חשיבות האוכל וברכות לפניו
9 ברכת המזון.
10 ברכה אחרונה על כל מיני מאכלים.
11 ברכות הנאה על שמיעה וראיה.
12 ברכות הנאה על ריח.
חובות הסטודנט בקורס: א] השתתפות פעילה בשיעורים.
ב] מבחן סיכום
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 55
רשימה ביבליוגרפית:
תלמוד בבלי, רמב"ם, שולחן ערוך. משנה ברורה.
שו"תים: חתם סופר, אחיעזר, מנחת שלמה, מנחת יצחק, אגרות משה, יחוה דעת, יביע אומר, ילקוט יוסף.

ספרים: הליכות שלמה, אישי ישראל, התפילה כהלכתה, וזאת הברכה, ותן ברכה, ברכות הנהנין המבואר, הליכות בת ישראל