הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ואהבת לרעך כמוך, 88102.1.1
שם המרצה: פנטילאט משה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנטית תלמד את מצוות בין אדם לחברו באופן מובנה, ותכיר את עיקרי ההלכות על פי מקורותיהן.
2.   הסטודנטית תלמד את החיובים והאיסורים במצוות אלו, ותבין שמדובר במצוות תורה ולא בעניינים שהם כעין דרך ארץ, או לפנים משורת הדין
תיאור הקורס: בקורס נלמדות מצוות בין אדם לחברו, על פי סדר הגיוני שכולל את עקרי ההלכות במקורותיהן. הקורס נלמד באופן עצמי בעזרת מבואות, ביאורים קצרים ושאלות מנחות.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1   ואהבת לרעך כמוך
2 ביקור חולים
3   הלווית המת וניחום אבלים
4 הכנסת כלה
5 הכנסת אורחים
6 מצוות צדקה ומעשר כספים
חובות הסטודנט בקורס: לימוד עצמי של החומר באתר הקורס, הגשת מטלות דו-שבועיות ומבחן מסכם.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 50% 55
עבודה 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
•   ספר המצוות להרמב"ם
•   רמב"ם משנה תורה, הלכות דעות
•   אהבת חסד לחפץ חיים
•   רב דוד אריאב "לרעך כמוך"
•   רב סילבר "משפטי השלום"
•   רב פוקס "הליכות בין אדם לחברו"
•   ספר המצוות להרמב"ם
•   רמב"ם משנה תורה, הלכות דעות
•   אהבת חסד לחפץ חיים
•   רב דוד אריאב "לרעך כמוך"
•   רב סילבר "משפטי השלום"
•   רב פוקס "הליכות בין אדם לחברו"